Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

De hieronder volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de leveringen en betalingen, 

en op alle aankopen door dezelfde koper, behoudens schriftelijke en voorafgaande andersluidende

overeenkomst. Elke bestelling van de koper houdt kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden in.

Deze verkoopsvoorwaarden primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper, tenzij vooraf schriftelijk anders

werd overeengekomen. De niet-tegenstelbaarheid van één of meerdere bedingen brengt geenszins de nietigheid van de

andere bedingen met zich mee.

Artikel 2

De betaling dient te gebeuren op de bedrijfszetel van de verkoper en gebeurt contant bij de levering, behoudens

afwijkende bepalingen in de verkoopsovereenkomst. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder

ingebrekestelling interesten op gelijk aan 9,50 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op de overeengekomen

prijs (met een minimum van 50 EUR) als schadebeding. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot

volledige betaling van de hoofdsom en in voorkomend geval van intresten, kosten en schadevergoeding.

Artikel 3

De levering kan geschieden in max. 2 fasen.

Indien de levering pas plaatsvindt 10 maanden na het afsluiten van de verkoopsovereenkomst en onze leverancier ons

voor de kwestieuze goederen een hogere prijs aanrekent dan de leveranciersprijs die gold op het ogenblik van afsluiten

van de verkoopsovereenkomst, kan de prijsverhoging in rekening gebracht worden van de klant.

Voor zover de afroep van de levering door de klant niet of slechts gedeeltelijk geschiedt uiterlijk binnen een termijn van 11

maanden na datum van ondertekening van de overeenkomst, heeft de verkoper het recht om na aangetekende

ingebrekestelling tot afname van de goederen, welke zonder gevolg is gebleven ged. een termijn van 20 dagen, van

rechtswege de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen ten laste van de klant. De verkoper is alsdan gerechtigd op

een schadevergoeding van 30% op de koopsom (excl btw) van de nog niet geleverde goederen.

Artikel 4

Alle leveringen vinden plaats op de gelijkvloerse verdieping van de woning in opbouw.

Artikel 5

Levert de verkoper de goederen niet ten laatste op de overeengekomen datum (indien er een datum vermeld is op de

bestelbon of het contract), dan moet de koper de verkoper schriftelijk en aangetekend aanmanen. Als een maand na deze

aanmaning de goederen nog niet werden geleverd, dan staat de verkoper in voor de werkelijk geleden schade die de

koper eventueel lijdt door deze late levering, met een maximum van 10 % van het totale verkoopbedrag. Alle bestellingen

worden evenwel aangenomen onder voorbehoud van voldoende stock en fabricatiemogelijkheden bij de leveranciers van

de verkoper. In geval van onvoldoende stock of gebrek aan fabricatiemogelijkheden bij de leveranciers van de verkoper,

kan deze laatste niet gehouden zijn tot betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 6

De koper cq. de verkoper die de overeenkomst voor de levering van de goederen annuleert is een forfaitaire

schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 7

Na levering zal de koper onder eigen verantwoordelijkheid instaan voor elke manipulatie en installatie van de geleverde

goederen. De verkoper kan na levering enkel nog worden aangesproken voor de waarborgen waartoe hij in zijn

hoedanigheid van verkoper door dwingende wetsbepalingen is gehouden.

Artikel 8

Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

consumptiegoederen toepassing vindt, dan moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek aan

overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld, dit alles op straffe van

verval.

Artikel 9

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van

de bedrijfszetel van de verkoper bevoegd.